alexa-tracking

Perceraian Pengacara Gugat Cerai Talak Pengadilan Murah Jakarta

Main Content

Perceraian Pengacara Gugat Cerai Talak Pengadilan Murah Jakarta
Kondisi Barang : Baru
Harga : Rp 123
Location : DKI Jakarta
Perceraian Pengacara Gugat Cerai Talak Pengadilan Murah Jakarta

Perceraian Pengacara Gugat Cerai Talak Pengadilan Murah Jakarta


Kami menyediakan tenaga pengacara untuk anda dalam lingkup perceraian bagi yang membutuhkan, secara profesional untuk keperluan penggugat atau tergugat di pengadilan negeri/agama/tinggi/MA untuk cerai talak dan sebaginya.

Anda tidak perlu repot bolak-balik kepengadilan selama kurang lebih 6 bulan, tidak perlu pusing buat gugatan, tidak perlu repot belajar hukum Pernikahan, tidak perlu repot belajar hukum acara perdata, tidak perlu repot memikirkan strategi sidang, selalu ter-update hasil sidang, membantu mengurangi kepenatan anda dalam menghadapi perceraian, persiapan alat-alat bukti nanti akan kita arahkan sesuai dengan prosedur-prosedur yang berlaku, persiapan saksi saksi dan lainnya.

Untuk Wilayah DKI Jakarta biaya pengurusan Rp.25jt (maksimal 2x termin pembayaran) untuk tiap tahap pengadilan, atau anda dapat menggunakan biaya pervisit Rp.3jt (perkedatangan/pervisit).

Tidak ada hidden cost atau biaya tersembunyi, sudah termasuk biaya konsultasi, dan pembayaran sesuai dengan biaya sesuai dengan kesepakatan.

Untuk wilayah selain DKI Jakarta dikenakan biaya akomodasi dan transportasi sesuai kesepakatan.

Untuk info layanan kami lebih lanjut silahkan menghubungi nomor :
021-98603491
profile picture
Loading...
highlevel2014
Loading...
Bila pernikahan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Pernikahan dapat putus karena :
a. kematian,
b. perceraian dan
c. atas keputusan Pengadilan.

Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Akibat putusnya pernikahan karena perceraian ialah :

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.
profile picture
Loading...
highlevel2014
Loading...
Pernikahan yang dilangsungkan diluar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warganegara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana Pernikahan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang.

Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali diwilayah Indonesia, surat bukti Pernikahan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Pernikahan tempat tinggal mereka.

Yang dimaksud dengan Pernikahan campuran dalam Undang-undang ini ialah Pernikahan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan Pernikahan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

Dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang :

a. Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan anaknya;
b. Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum Pernikahan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi;
c. Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak Pernikahannya masing-masing. yang dilangsungkan diluar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warganegara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana pernikahan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang.

Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali diwilayah Indonesia, surat bukti pernikahan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan pernikahan tempat tinggal mereka.

Yang dimaksud dengan pernikahan campuran dalam Undang-undang ini ialah pernikahan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan pernikahan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

Dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang :

a. Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan anaknya;
b. Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum pernikahan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi;
c. Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak pernikahannya masing-masing.
profile picture
Loading...
highlevel2014
Loading...
Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah

Pemohon dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah tentang tata cara membuat surat permohonan

Surat permohonan dapat dirubah sepanjang tidak mengubah posita dan petitum. Jika Termohon telah menjawab surat permohonan tersebut harus atas persetujuan Termohon.

Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama, dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau sesudah ikrar talak diucapkan.

Penggugat dan Tergugat atau kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah

Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan wajib mengikuti prosedur mediasi sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2008, dan suami istri harus datang secara pribadi.

Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawaban, replik, duplik, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian), Termohon dapat mengajukan gugatan rekonpensi

Pemohonan dikabulkan; Apabila Termohon tidak puas, dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah tersebut